BelépésGarancia, visszavétel

 

Jótállás, szavatosság, visszavétel

Jótállás

A jótállás feltételeit a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződések esetében a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet és a jótállási és szavatossági igények érvényesítését szabályozó 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet tartalmazza.
A 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre a KÉZMŰ Nonprofit Kft. - fogyasztói szerződés keretében történő értékesítés esetén - 1 év jótállási kötelezettséget vállal.
Jótállási igény érvényesítésének feltétele a jótállási jegy bemutatása. Jótállás esetén a jótállásra kötelezett mindaddig nem mentesül kötelezettségei alól, amíg nem bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Egyes termékek esetében a gyártó a fent említett jogszabálynál kedvezőbb feltételeket vállal, melyeket a KÉZMŰ Nonprofit Kft. - fogyasztói szerződés keretében történő értékesítés esetén - vásárlói (fogyasztók) számára is biztosít. Az egy évesnél hosszabb garancia pontos feltételeit a termékek jótállási jegyén olvashatják. Kérés esetén, ezeket a feltételeket előre is megismertetjük kedves vásárlóinkkal.

Szavatosság

A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és fogyasztói szerződések vonatkozásában a szavatossági igény érvényesítése tekintetében a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet tartalmazza.
A KÉZMŰ Nonprofit Kft. szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.
A jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Ha a dolog használhatóságának legkisebb időtartamát hatósági előírás vagy kötelező műszaki előírás határozza meg (kötelező alkalmassági idő), és ez hat hónapnál rövidebb, az igény érvényesítésére ez a határidő irányadó.
Az elévülési időbe nem számít bele a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni.
Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét.
A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a jogosult kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény).
Fogyasztói szerződés keretében történő értékesítés esetén a teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban annak bizonyítása, hogy a hiba a teljesítés időpontjában még nem volt meg a KÉZMŰ Nonprofit Kft. kötelezettsége.
Ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a KÉZMŰ Nonprofit Kft. mentesül a szavatossági felelősség alól.

Jótállás és szavatosság közös szabályai

A jogosult elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a KÉZMŰ Nonprofit Kft. számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget. Fogyasztói szerződések esetében, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, KÉZMŰ Nonprofit Kft. nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
Ha a jogosultnak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a KÉZMŰ Nonprofit Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Jogérvényesítés

Kérjük kedves vásárlóinkat, hogy amennyiben a megrendelt termék megérkezik, az átvétel igazolása előtt ellenőrizze, hogy a terméket hiánytalanul megkapta–e. Kiszállítás esetén máskülönben nehéz bizonyítani az esetleges hiányokat.
Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelően, fogyasztói szerződés esetében a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet által meghatározottak szerint járunk el.
A szavatossági igényeket a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését 15 napon belül elvégezze.
Fogyasztói szerződések esetében a fogyasztó a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a szerződéstől nyolc napon belül indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. KÉZMŰ Nonprofit Kft. fogyasztói elállás esetén követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését

A minőségi kifogásokkal kapcsolatban kérjük, keresse munkatársainkat elérhetőségeinken.